MEDİA MARKT TURKEY TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlaması ve yürütülmesi amacı başta olmak üzere,

 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuk işlerinin takibi.
 • Açık rızanızın bulunması halinde dünya çapındaki boş pozisyonlar için bir işe alım sürecine dahil olan tüm ilgili MediaMarktSaturn personelinin, paylaştığınız bilgilere erişebilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi amacıyla işlenmesi,
 • Açık rızanızın bulunması halinde iş başvurusu sırasında Şirket’e sağladığınız bilgilerinizin şirket nezdinde ileride açılabilecek pozisyonlara uygunluğunuzun değerlendirilmesi için saklanması ve uygun bulunduğunuz pozisyonlar hakkında sizinle iletişime geçilmesi amacıyla işlenmesi,
 • Açık rızanızın bulunması halinde Şirket’e yaptığınız iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi
 • Açık rızanızın bulunması halinde iş başvurusu süreçlerinde kullanılan teknolojik altyapı servislerinin kullanımı için verilerinizin yurt dışında bulunan MediaMarktSaturn Holding Gmbh ile MediaMarktSaturn IT Services Gmbh’ye ve SAP SE’ye  aktarılması

amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

 

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, rızanız doğrultusunda MediaMarktSaturn grup şirketlerine (Dünya genelindeki MediaMarktSaturn grup şirketlerinin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz: [https://www.mediamarktsaturn.com/en/international-presence]), kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kariyer portalımızda seçtiğiniz görünürlük ayarlarına saygı gösteriyor olacağız. Görünürlük seçiminiz:

 • dünya çapındaki tüm MediaMarktSaturn işe alım görevlileri” ise, dünya çapındaki boş pozisyonlar için bir işe alım sürecine dahil olan tüm ilgili MediaMarktSaturn personeli, bizimle paylaştığınız bilgilere erişebilecektir. Bu durumda, tüm MediaMarktSaturn konumlarından işe alım görevlileri, ilgili iş fırsatları hakkında sizi bilgilendirmek için sizinle iletişime geçebilir.
 • sadece benim ülkemde/ikamet bölgemde işe alımdan sorumlu MediaMarktSaturn işe alım görevlileri” ise, ikamet ettiğiniz ülkede bir işe alım sürecine dahil olan tüm ilgili MediaMarktSaturn personeli, bizimle paylaştığınız bilgilere erişebilecektir. İlgili iş fırsatları hakkında sizi bilgilendirmek için yalnızca ikamet ettiğiniz ülkeden işe alım görevlileri sizinle iletişime geçebilir.
 • sadece başvurduğum işleri yöneten MediaMarktSaturn işe alım görevlileri” ise, yalnızca başvurduğunuz iş için işe alım sürecinde yer alan kişiler kişisel verilerinize erişebilir. Bu durumda, başvurduğunuz iş fırsatı dışında başka iş fırsatlarıyla ilgilenip ilgilenmediğinizi kontrol etmek için işe alım uzmanları sizinle iletişime geçmeyecektir.

Profilinizde görünürlük ayarınızı istediğiniz zaman değiştirebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda e-posta, telefon, Şirketimiz tarafından kullanılmakta olan kariyer platformları vasıtasıyla veya fiziki ortamda gerçekleştirilecek olan mülakatlar, online iş başvuru formları ve şirketimizin iş birliği içerisinde olduğu profesyonel insan kaynakları danışmanlık firmaları üzerinden toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi,

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi,
 • Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuk işlerinin takibi.

Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak;

 • Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla engellilik bilgileriniz kapsamında sağlık verilerinizin işlenmesi,
 • Kariyer platformunda seçmiş olduğunuz görünürlük ayarının “dünya çapındaki tüm MediaMarktSaturn işe alım görevlileri” olması halinde dünya çapındaki boş pozisyonlar için bir işe alım sürecine dahil olan tüm ilgili MediaMarktSaturn personelinin, paylaştığınız bilgilere erişebilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi,
 • İş başvurusu sırasında Şirket’e sağlamış olduğunuz bilgilerinizin şirket nezdinde ileride açılabilecek pozisyonlara uygunluğunuzun değerlendirilmesi için saklanmasını ve uygun bulunduğunuz pozisyonlar hakkında sizinle iletişime geçilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi,
 • iş başvurusu süreçlerinde kullanılan teknolojik altyapı servislerinin kullanımı için verilerinizin yurt dışında bulunan MediaMarktSaturn Holding Gmbh ile MediaMarktSaturn IT Services Gmbh ve SAP SE’ye  aktarılması

 

 •  İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.mediamarkt.com.tr’den ulaşabileceğiniz Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

MEDİA MARKT TURKEY TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA METNİ

Açık Rıza Metinleri:

 • Media Markt Çalışan Adayı Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekliyle iş başvurumun ve iş başvurusu sırasında Şirket’e sağlamış olduğum bilgilerin, başvuru tercihlerim doğrultusunda ilgili şirketler nezdinde ileride açılabilecek pozisyonlara uygunluğumun değerlendirilmesi için saklanmasını ve uygun bulunduğum pozisyonlar hakkında tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.
 • Media Markt Çalışan Adayı Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekliyle görüntülenme tercihlerim doğrultusunda dünya çapındaki boş pozisyonlar için bir işe alım sürecine dahil olan tüm ilgili MediaMarktSaturn personelinin, paylaştığım bilgilere erişmesini, benimle iletişime geçebilmesini ve iş başvurusu süreçlerinde kullanılan teknolojik altyapı servislerinin kullanımı için kişisel verilerimin yurt dışında bulunan MediaMarktSaturn Holding Gmbh ile MediaMarktSaturn IT Services Gmbh’ye ve SAP SE’ye aktarılmasını kabul ediyorum.

 

Yukarıdaki bilgilendirme ve açıklamalar ışığında iş başvurusu sürecinde verebileceğiniz kişisel verilerinizin Şirketimizin global platormu üzerinde kaydedilerek tercih edeceğiniz görünürlük seçeneklerine uygun olarak görüntülenebilmesine yine yukarıda yer alan açık rıza bildirimleri kapsamında onay vermek için “kabul ediyorum” tuşuna tıklayarak süreci devam ettirebilirsiniz. Kisisel verilerinizin bu platformda hiçbir şekilde kaydedilmemesini ve/veya yurtdışına aktarımının yapılmamasını istiyor iseniz “iptal” butonunu tıklayarak iş başvurunuzu;

 • İçeriğinin uygun göreceğiniz dijital formattaki bir özgeçmiş formu ile
 • Başvurduğunuz pozisyonun tam adını ve de şahsınıza ait iletişim bilgilerini içeren şekilde

ik.isealim@mediamarkt.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Bu başvuru yöntemini seçmeniz halinde ( e-posta ile ) şirketimizin sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki pozisyonlarına başvurularınız alınabilecektir.

MEDİA MARKT TURKEY TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PRIVACY NOTICE FOR PERSONAL DATA PROTECTION AND PROCESSING OF EMPLOYEE CANDIDATE

Your personal data may be processed by Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi (“the Company”) as the data controller in accordance with the Personal Data Protection Law No. 6698 (“the Law”) within the scope specified below.

 

 • Purpose for Processing Personal Data

Your collected personal data may be processed by our Company within the conditions and purposes for the processing of personal data specified in Articles 5 and 6 of the Law, especially for the purpose of planning and executing the processes of application, selection and evaluation of employee candidates, among the purposes (“Purposes”) given below:

 • Planning and/or performing our Company’s human resources policies and processes,
 • Planning and/or performing the actions of ensuring legal and technical security of our Company and persons concerned who have dealings with our Company,
 • Carrying out the necessary processes within the scope of receiving your job application to our Company, evaluating, and finalizing your request and your suitability for the relevant position,
 • Planning and/or performing our Company’s commercial and/or business strategies,
 • Fulfilling the requests of official authorities,
 • Providing information to the competent official authorities pursuant to the legislation,
 • Ensuring compliance with the storage obligations stipulated in the legislation,
 • Responding to data subject applications in accordance with the legislation and taking necessary actions,
 • Planning and execution of Company audit activities,
 • Management and execution of the legal affairs,
 • Processing so that all relevant MediaMarktSaturn personnel involved in a recruitment process for worldwide vacancies can access the information you share and be contacted, if you have provided your explicit consent,
 • In the presence of your explicit consent, the information you have provided to the Company during the job application will be stored by the Company for the evaluation of your suitability for future positions and will be processed to contact you about the positions that you are found suitable for,
 • In order to receive your job application to the Company, to evaluate and finalize your request and your suitability for the relevant position along with carrying out the necessary processes,
 • Where you provide your explicit consent, to transfer your personal data to MediaMarktSaturn Holding Gmbh, MediaMarktSaturn IT Services Gmbh and SAP SE located abroad for the purposes of provision of technological infrastructure that is being used during employment application procedures.

 

Recipient Parties and Purposes for Transferring Personal Data

Your collected personal data may be transferred by our Company within the conditions and purposes for processing of personal data specified in Articles 8 and 9 of the Law, to our business partners, based on your consent to MediaMarktSaturn group companies (you may find the comprehensive list of global MediaMarktSaturn group companies here: [https://www.mediamarktsaturn.com/en/international-presence]), suppliers, legally authorized public institutions and private individuals or organizations and third parties for the Purposes stated above.

We will make sure to respect the visibility settings you have chosen on our career portal. If your visibility choice is:

 • all MMS recruiters worldwide”, all relevant MMS personnel involved in a recruitment process for vacancies worldwide will have access to the information you have shared with us. In this case, recruiters from all MMS locations might contact you to inform you about relevant job opportunities.
 • only MMS recruiters responsible for recruitment in my country/region of residence”, all relevant MMS personnel involved in a recruitment process in your country of residence will have access to the information you have shared with us. Only recruiters from your country of residence may contact you to inform you about relevant job opportunities.
 • only MMS recruiters managing jobs I apply to”, only those individuals who are involved in the recruitment process for the job you have applied to have access to your personal information. In this case, you won’t be contacted by recruiters to check whether you are interested in further job opportunities, other than the one you have applied to.

Please note that you have the possibility to change your visibility setting at any time within your profile.

 

 • Method of and Legal Ground for the Collection of Personal Data

Your personal data may be collected in the electronic environment via e-mail, telephone, career portals used by our Company or through interviews to be carried out in the physical environment, via online job application forms and through professional human resources consultancy firms which our Company cooperates with within the scope of fulfilling the above-mentioned Purposes.

Your personal data may be collected and processed by our Company for the following purposes and legal grounds, based on the personal data processing conditions specified in Articles 5 and 6 of the Law.

Based on the legal ground that processing of personal data of the parties of a contract is necessary, provided that it is directly related to the establishment or performance of the contract;

 • Carrying out the necessary processes within the scope of receiving your job application to our Company, evaluating, and finalizing your request and your suitability for the relevant position,

Based on the legal ground that it is expressly provided by the laws and is necessary for fulfilment of the legal obligation to which the data controller is subject;

 • Fulfilling the requests of official authorities,
 • Providing information to the competent official authorities pursuant to the legislation,
 • Ensuring compliance with the storage obligations stipulated in the legislation,
 • Responding to data subject applications in accordance with the legislation and taking necessary actions.

Based on the legal ground that processing of data is necessary for the legitimate interests pursued by the data controller, provided that this processing shall not violate the fundamental rights and freedoms of the data subject;

 • Carrying out the necessary processes within the scope of receiving your job application to our Company, evaluating, and finalizing your request and your suitability for the relevant position,
 • Carrying out recruitment processes within the framework of our Company's human resources policies,
 • Planning and execution of Company audit activities,
 • Management and execution of the legal affairs,

Based on your explicit consent;

 • Processing your health data related to your disability data, for carrying out the necessary processes within the scope of receiving your job application to our Company, evaluating, and finalizing your request and your suitability for the relevant position,
 • Processing your personal data so that all relevant MediaMarktSaturn recruiters involved in a recruitment process for vacancies worldwide can access the information you share and be contacted if the visibility setting you have chosen on the career portal is “all MMS recruiters worldwide”,
 • Processing the information you have provided to the Company during the job application will be stored by the Company to evaluate your suitability for future positions and to contact you about the positions that you are found suitable for
 • Transferring your personal data to MediaMarktSaturn Holding Gmbh, MediaMarktSaturn IT Services Gmbh and SAP SE located abroad for the purposes of provision of technological infrastructure that is being used during employment application procedures.

 

 •  Data Subject’s Rights Specified under Article 11 of the Law

We hereby declare that as personal data subjects, you are entitled to the following rights, set forth under Article 11 of the Law:

 • To learn whether your personal data are being processed,
 • To request information if your personal data have been processed,
 • To learn the purpose of the processing of your personal data and whether they have been used accordingly,
 • To learn which third parties domestic or abroad your personal data has been transferred to,
 • To request rectification in case your personal data has been processed incompletely or inaccurately and to demand the operations in this regard be reported to third parties your personal data has been transferred to,
 • To demand the erasure or destruction of your personal data in the event that the reasons for the processing no longer exist even though it was processed in accordance with the Law and other relevant provisions and to demand the operations in this regard be reported to third parties your personal data has been transferred to,
 • To object to negative consequences to you that are concluded, as a result of analysis of the processed personal data through solely automatic systems,
 • To demand compensation for the damages that you have suffered as a result of an unlawful processing of your personal data.

You may convey your requests regarding your rights listed- above to our Company by filling out the Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi Data Subject Application Form, which you can access at www.mediamarkt.com.tr. Depending on the nature of your request, your application will be concluded as soon as possible, within 30 days at the latest and in principle, free of charge. However, if the process requires additional costs, a fee may be demanded according to the tariff determined by the Personal Data Protection Board.

MEDİA MARKT TURKEY TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

CONSENT FORM FOR PERSONAL DATA PROCESSING OF EMPLOYEE CANDIDATE

Explicit Consent Forms:

 • As stated in the Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi Privacy Notice for Personal Data Protection and Processing of Employee Candidate, I accept that my job application and the information I have provided to the Company during the job application will be stored by the relevant companies based on my application preferences for the evaluation of my suitability for future positions and that I will be contacted about the positions that I am found suitable for.
 • As stated in the Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi Privacy Notice for Personal Data Protection and Processing of Employee Candidate, I accept that, based on my visibility settings, all relevant MediaMarktSaturn recruiters involved in a recruitment process for vacant positions worldwide, , can access the information I have shared and contact me and I accept my personal data to be transferred to MediaMarktSaturn Holding Gmbh, MediaMarktSaturn IT Services Gmbh and SAP SE located abroad for the purposes of provision of technological infrastructure that is being used during employment application procedures.

You will be providing your consent to process your personal data within the process of our Company’s global platform by clicking on the “I Agree”  button within the framework of (i) the abovementioned informative statements that are provided with regards to your personal information whilst retaining your visibility options and (ii) the abovementioned content of explicit consent. In cases where you would like to refrain from recording/storing your personal data on this platform and/or granting permission to transfer your personal data to a foreign entity you must click on the “cancel” button below and submit your application with adherence to the belowmentioned steps via the ik.isealim@mediamarkt.com.tr e-mail address.

 • Submission of a CV in digital format
 • Depiction of the title for the applied position along with personal contact information

Please note that the selection of the said application method ( via e-mail ) would only allow you to apply for open positions that exist within the borders of the Republic of Turkey.